Zásady ochrany osobných údajov

1. Zhrnutie oznámenia o ochrane osobných údajov pre internetový obchod Forhercare

Cieľom tohto zhrnutia oznámenia o ochrane osobných údajov je popísať, ktoré vaše osobné údaje spracúvame a ako ich spracúvame v súvislosti s vaším používaním internetového obchodu dostupného na adrese http://hu.forhercare.com/ (ďalej len „internetový obchod“).

 

2.Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Forhercare Kft. (so sídlom v Maďarsku, 1091 Budapest, Üllői út 105, reg. č. spoločnosti: Cg.01-09-356668, e-mailová adresa: hello@hu.forhercare.com; ďalej len „Forhercare“ alebo „my“).

 

3.Účely a právne základy spracovania údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na tieto účely súvisiace s udržiavaním internetového obchodu a zmluvy/zmlúv, ktoré s vami uzatvoríme:

  • Plnenie objednávok vytvorených v internetovom obchode a uzatvorenie kúpnej zmluvy: účelom spracovania údajov je umožniť vám objednať si produkty dostupné v našom internetovom obchode a vybaviť vašu objednávku na základe kúpnej zmluvy, ktorú s nami uzatvoríte.
  • Vykonávanie platieb: účelom spracovania údajov je umožniť poskytovateľovi platobných služieb, aby spracoval vaše údaje na účel vykonania platieb v prípade, že chcete za objednaný produkt/produkty zaplatiť bankovou kartou. Toto spracovanie a prenos údajov podliehajú vášmu súhlasu.
  • Prevádzka internetového obchodu: počas prevádzky internetového obchodu umiestňujeme do vášho koncového zariadenia údaje a spracovávame údaje o ňom v súlade s oznámením internetového obchodu o používaní súborov cookie a iných technológií na účely poskytovania služieb informačnej spoločnosti a ochrany pred podvodmi a zneužitím. Toto spracovanie sa zakladá na našich oprávnených záujmoch.
  • Analytika webovej stránky: uchováme a vyhodnocujeme údaje o vašich posledných návštevách v našom internetovom obchode na analytické účely, vyhodnocujeme spôsob, akým ste si prehliadali rôzne časti našej webovej stránky, aby sme pochopili, ako ju používate a mohli zlepšovať jej použitie. Toto spracovanie podlieha vášmu súhlasu.
  • Cielená reklama: vedieme záznamy o vašej histórii prehliadania a na základe týchto informácií vám ponúkame produkty, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Toto spracovanie podlieha vášmu súhlasu.
  • Poskytovanie zákazníckeho servisu: vaše údaje musíme spracovávať, aby sme mohli riešiť vaše požiadavky alebo reklamácie uvedené vo vašich žiadostiach. Právnym základom tohto spracovania je náš oprávnený záujem.
  • Plnenie fakturačných, účtovných a daňových povinností: vaše osobné údaje spracúvame, aby sme dodržali platné zákony a splnili naše fakturačné a účtovné povinnosti súvisiace s plnením zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili.
  • Plnenie povinností týkajúcich sa ochrany zákazníkov: vaše údaje spracúvame, aby ste mali možnosť uplatniť svoje spotrebiteľské práva a aby sme dodržali platné zákony na ochranu spotrebiteľov.
  • Vytvorenie, uplatnenie alebo obrana právnych nárokov: spracovanie údajov prebieha s cieľom uplatniť alebo brániť naše nároky vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej s vami alebo nároky tretích strán súvisiace s prevádzkou internetového obchodu na základe našich oprávnených záujmov ako právneho základu a na poskytovanie informácií kompetentným orgánom a súdom, ak je to potrebné.

Poskytnutie týchto informácií je dobrovoľné, aj keď v niektorých prípadoch bez nich nebudeme môcť vybaviť vaše objednávky alebo odpovedať na vaše požiadavky či otázky.

 

4.Príjemca/príjemcovia prenosu údajov

Vaše údaje môžeme poskytnúť svojim poskytovateľom služieb a spolupracujúcim partnerom v Európskej únii, ktorí nám pomáhajú pri našich aktivitách. Pritom uplatňujeme vhodné ochranné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vašich údajov.

 

5.Vaše práva

V prípade spracovania údajov na základe vášho súhlasu môžete tento súhlas kedykoľvek a bez obmedzení odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

Máte právo požiadať nás o informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame, požiadať o opravu nesprávnych údajov, namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, požiadať o vymazanie svojich údajov v rámci určitých obmedzení, požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, uplatniť si svoje práva na prenosnosť údajov a požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov v určitom rozsahu.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou a v takom prípade môžeme prestať spracúvať vaše osobné údaje. Ak máte právo namietať proti spracovaniu údajov a toto právo si uplatníte, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje na uvedené účely. Uplatnenie tohto práva je bezplatné.

Sťažnosť môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefón: +421 2 32 31 32 14, e-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk) alebo maďarskému Národnému úradu na ochranu údajov a slobody informácií (Maďarsko, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, telefón: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu).

Viac informácií nájdete v kompletnom oznámení o ochrane osobných údajov internetového obchodu Forhercare.