Záruka

V ktorých prípadoch si môže zákazník uplatniť svoje právo na implicitnú záruku?

V prípade chybného plnenia je spoločnosť Forhercare povinná poskytnúť záruku v súlade s maďarským vládnym výnosom 151/2003 (IX. 22.) o povinnej záruke pre určité tovary dlhodobej spotreby.

Aké má zákazník práva na základe záruky a v akej lehote?

Záručná lehota začína v momente dodania výrobku zákazníkovi. Záručná lehota je jeden rok, pokiaľ výrobca výrobku neposkytuje dlhšiu záruku. Na opravu na základe záruky je potrebný vyplnený a opečiatkovaný záručný list alebo potvrdenie o platbe (faktúra).

Záruka platí pre výrobky, ktoré sú klasifikované ako tovar dlhodobej spotreby a ktorých hodnota prekračuje 25 EUR.

Ak zákazník začne používať výrobok, na ktorý sa poskytuje záruka, po šiestich mesiacoch od dátumu dodania, začína záručná lehota plynúť v deň dodania výrobku. Ak sa výrobok opraví, predĺži sa záručná lehota od dátumu dodania na opravu o čas, počas ktorého nemohol, zákazník výrobok používať podľa určenia z dôvodu opravy.

V prípade chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka, má zákazník tieto možnosti:

Požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné vyhovieť žiadosti zákazníka alebo by to malo za následok nepomerné zvýšenie nákladov pre spoločnosť Forhercare v porovnaní s alternatívnymi nápravnými prostriedkami.

Ak zákazník nepožiadal alebo nemohol požiadať o opravu alebo výmenu, môže požiadať o úmerné zníženie protiplnenia alebo môže chybu opraviť sám alebo ju nechať opraviť inou stranou na náklady spoločnosti Forhercare alebo môže zákazník odstúpiť od zmluvy, ak nemá ďalej záujem o opravu ani výmenu výrobku.

Ak sa počas záručnej lehoty v priebehu prvej opravy výrobku spoločnosťou Forhercare zistí, že výrobok nie je možné opraviť, spoločnosť Forhercare vymení výrobok do ôsmich dní, pokiaľ zákazník neurčí inak. Ak nie je výmena výrobku možná, bude spoločnosť Forhercare povinná vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu uvedenú na potvrdení o kúpe výrobku, ktorý zákazník predloží – faktúra alebo príjmový doklad vystavený podľa maďarského zákona o DPH – do ôsmich dní.

Ak sa výrobok počas záručnej lehoty znova pokazí po tretej oprave, ak zákazník neurčí inak a ak nepožiada o úmerné zníženie kúpnej ceny podľa oddielu 6:159 ods. 2 písm. b) maďarského zákona V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a zákazník nechce opraviť výrobok sám ani ho nechať opraviť inou stranou na náklady podnikateľského subjektu, bude spoločnosť Forhercare povinná vymeniť výrobok do ôsmich dní. Ak nie je výmena výrobku možná, bude spoločnosť Forhercare povinná vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu uvedenú na potvrdení o kúpe výrobku, ktorý zákazník predloží – faktúra alebo príjmový doklad vystavený podľa maďarského zákona o DPH – do ôsmich dní.

Ak sa výrobok neopraví do tridsiatich dní od dátumu, kedy bola spoločnosť Forhercare informovaná o žiadosti o opravu, spoločnosť Forhercare vymení spotrebný tovar do ôsmich dní po uplynutí 30 dňovej lehoty bez výsledku, ak zákazník neurčí inak. Ak nie je výmena spotrebného tovaru možná, bude spoločnosť Forhercare povinná vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu uvedenú na potvrdení o kúpe spotrebného tovaru, ktorý spotrebiteľ predloží – faktúra alebo príjmový doklad vystavený podľa maďarského zákona o DPH – do ôsmich dní od uplynutia tridsaťdňovej lehoty bez výsledku.

Z dôvodu drobnej chyby nie je možné od zmluvy odstúpiť. Zákazník si nesmie uplatniť žiadny nárok na implicitnú záruku a nárok na záruku alebo nárok na záruku na výrobok a nárok na záruku pri tej iste chybe naraz a paralelne.

Kedy je podnikateľský subjekt oslobodený od povinnosti poskytnúť záruku?

Podnikateľský subjekt je oslobodený od povinnosti poskytnúť záruku len vtedy, ak vie dokázať, že príčina chyby vznikla po jeho plnení.

Nezabudnite, že zákazník si nesmie uplatniť žiadny nárok na implicitnú záruku a nárok na záruku alebo nárok na záruku na výrobok a nárok na záruku pri tej iste chybe naraz a paralelne; v opačnom prípade má ale zákazník práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva stanovené v oddieloch „I. Implicitná záruka“ a „II. Záruky na výrobok“.